Päävalikko
Etusivu
Keskustelufoorumi
Kerhotuotteet
UKK / FAQ
Liity jäseneksi!
Uutiset
Liity jäseneksi!
FinToys
Kumppanit
Kirjasto
Tapahtumat
Kilpailut
Linkit
Ota yhteyttä
Haku
Etusivu arrow FinToys arrow Kerhon säännöt
 
Advertisement
 
Säännöt PDF Tulosta
Kirjoittanut FinToys hallitus   
18.01.2009
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Toyota Club of Finland ry, epävirallinen lyhenne FinToys, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on valtakunnallinen.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Toyota ja Lexus merkkisten ajoneuvojen harrastajien yhdyssiteenä, vaalia merkkien historiaa sekä niihin liittyvän kirjallisuuden ja muun tietouden hankkiminen ja säilyttäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää jäsenistölle internetsivuja sekä keskustelufoorumia. Yhdistys järjestää kokoontumisia, ajoharjoittelu- ja koulutustilaisuuksia sekä muita vastaavia tapahtumia, hankkii jäsentensä käyttöön ko. ajoneuvoihin liittyvää kirjallisuutta, pitää yhteyksiä muihin samankaltaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä voi liittyä niihin jäseneksi yhteisöjäsenenä.
Yhdistys voi toimintansa avuksi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa tarpeellista omaisuutta sekä rahoittaa toimintaansa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia.

3§ Jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Aktiivijäseneksi hallitus voi halutessaan pyytää tai hyväksyä omasta pyynnöstään varsinaisen jäsenen.
Aktiivijäsenen tulee osallistua aktiivisesti ja pyyteettömästi yhdistyksen toimintaan.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on erityisen ansioitunut FinToysin toiminnassa tai tukenut ansioituneesti yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisien jäsenien, aktiivijäsenien ja kannattavien jäsenien tulee suorittaa liittymis- ja jäsenmaksu. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Maksujen suuruuden määrää vuosikokous.
Hallitus voi erityisestä syystä vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on erovuorossa vuosittain.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kumminkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen erikseen oikeuttamat henkilöt kukin yksin.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista sitä hallituksesta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja aktiivi- sekä kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla.
Hallituksen keskinäinen kokous voidaan kutsua kokoon vuorokauden varoitusajalla, jos kaikkiin hallituksen jäseniin saadaan yhteys ja he ovat tietoisia asiasta.

11§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päätös
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Viimeksi päivitetty ( 29.10.2016 )
 
© 2007 Toyota Club of Finland